VedtekterVEDTEKTER ODAL TURLAG _________________________________________________________________________


§1 Formålet
Formålet med turlaget er å arbeide aktivt i lokalmiljøet for fremme av friluftslivet.
For å oppnå dette vil turlaget:
 • Opparbeide og merke lokale skogstier og samarbeide med idrettslag om skiløyper

 • Bidra til å oppdatere og vedlikeholde sti-/løypekart i våre kommuner.

 • Initiere opprustning og bruk av gamle setervanger som kan være velegnet som turmål.

 • Arrangere turer, kurs og andre arrangementer.

 • Ellers ta slike initiativ som tjener Odal Turlags formål.

§2 Turlagets interesser
Turlagets interesser ivaretas av et styre som består av seks årsmøtevalgte
medlemmer og to varamedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er tilstede.

§ 3 Styret
Styret har bl. a. som oppgave:

 • følge opp formålsformuleringen med aktuelle tiltak

 • ta i mot og forvalte turlagets andel av medlemskontingenten fra DNT.

§ 4 Årsmøtet

 • Årsmøtet holdes i mars hvert år, og kunngjøres minst tre uker på forhånd.

 • Stemmeberettige på årsmøtet er medlemmer som har betalt kontingent.

 • Forslag som skal behandles på årsmøtet må være fremmet innen 2 uker før.

 • Frasigelse av verv må være meldt i god tid, og senest tre uker før årsmøtet.

§ 5 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet har som oppgave:

 • fastsette medlemskontingenten – benytt DNTs kontingenter som veiledene

 • behandle årsberetning, regnskap og budsjett som styret legger fram

 • behandle forslag fra medlemmer mottatt av styret (jfr. Pkt 4)

 • velge leder, nestleder, kasserer, sekretær og to styremedlemmer + to varamedlemmer

 • velge leder av barnas turlag + tre medlemmer

 • velge leder ungdomsgruppa + tre medlemmer

 • velge revisor

 • velge leder av valgkomiteen + to medlemmer

I tilfelle stemmelikhet avgjør lederens stemme utfallet.

§ 6 Valgkomiteen
Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer. Ett medlem velges inn i komiteen hvert år, og ett medlem trer ut hvert år. Det medlem som sitter sitt tredje år er automatisk valgkomiteens leder, og trer deretter ut av komiteen

§ 7 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 20 medlemmer forlanger det. Innkallingen skjer på samme måte og med de frister som for ordinært årsmøte. Forslag til endring av vedtektene må være sendt turlagstyret innen tre uker forut for årsmøtet.

§ 8 Valg
Leder velges for 1 år, øvrige styremedlemmer velges for 2 år om gangen.

Kasserer, styremedlemmer, varamedlemmer, leder og ett medlem i Barnas Turlag, to medlemmer i U-gruppa og revisor velges i år med oddetall.

Nestleder, sekretær, hytteansvarlig, leder og ett medlem i U-gruppa og to medlemmer i Barnas Turlag velges i år med partall.

I Barnas Turlag er det to fra hver kommune og disse må ikke være på valg samtidig.

§9. Vedtektsendring
Endringer i vedtektene må vedtas av ordinært årsmøte med minst 2/3 flertall av de som møter. Minst 10 medlemmer må avgi stemme.

§10. Oppløsning
Oppløsning av turlaget kan bare vedtas på to påfølgende årsmøter med minst 3/4 flertall blant de frammøtte, etter at forslag om dette er satt opp på sakslisten og kunngjort for medlemmene minst 30 dager før årsmøtet.

Det samme møtet bestemmer hvordan lagets midler da skal disponeres.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vedtektene vedtatt på Odal Turlags årsmøte 6. mars 2007
Reviderte vedtekter ble vedtatt på Odal Turlags årsmøte 10. mars 2015 hvor §9 og §10 ble lagt til etter krav fra Brønnøysundregistrene.